Constitution

Vedtægter for Alumneforening for Fysik fra Københavns Universitet

§ 1 Vedr. foreningens navn

 1. Foreningens navn er ”Bohr Alumni Association” og har hjemsted ved Niels Bohr instituttet på Københavns Universitet.

 

§ 2 Vedr. formål

 1. Foreningens formål er at sikre en kontinuerlig kontakt mellem dimittender fra Fysiske Fag på Københavns Universitets via networking, vidensdeling og sociale aktiviteter. Foreningens hensigtserklæring er yderligere defineret i forretningsordenen.

 2. Foreningens virke er upolitisk og almennyttigt.

 

§ 3 Vedr. medlemskab

 1. Der er tre typer medlemskab: ­

  1. Alumner, som er betalende medlemmer ­

  2. Videnskabeligt personale (VIP), som er betalende medlemmer ­

  3. Studerende, som er ikke­-betalende medlemmer.

 2. Størstedelen af foreningens arrangementer er både for alumne-, VIP-­og studie-medlemmer. Nogle arrangementer kan efter bestyrelsens skøn målrettes eller udelukkende afholdes for én eller flere af medlemsgrupperne.

 3. Som VIP­-medlem kan optages videnskabeligt personale med tilknytning til Niels Bohr Instituttet (NBI). Dette inkluderer ph.d.­studerende og personer der er eller har været ansat på NBI.

 4. Som alumnemedlem kan optages enhver dimittend med en bachelor­ eller kandidatgrad fra Fysiske Fag ved Det Natur­ og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 5. Som studiemedlem kan optages enhver studerende indskrevet på Fysiske Fag ved Det Natur­ og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Medlemskabet er gældende til den studerende dimitterer, eller på anden måde afslutter sin uddannelse. Kandidatstuderende har under uddannelsen ret til at vælge medlemsform. Studerende med en bachelorgrad i Fysiske Fag, som vælger at læse deres kandidatgrad på en anden uddannelse end Fysiske Fag, kan bibeholde deres studiemedlemsskab under studiet.

 6. Studiemedlemskabet kan opsiges af den studerende, og bestyrelsen kan ophæve medlemskabet ved misvedligeholdelse af dette.

 7. Færdiggør man som studiemedlem sin kandidatgrad inden 30. juni kræver fortsat medlemskab betaling af kontingent.

 8. Færdiggør man som studiemedlem sin kandidatgrad efter 1. juli kan det gratis medlemskab fortsættes uden afregning frem til årsskiftet, såfremt dette ønskes.

 9. Medlemskontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling. Studiemedlemmer er fritaget kontingent.

 10. Det tilstræbes at studiemedlemmerne repræsenteres i bestyrelsen.

 11. Kun alumnemedlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. Undtaget er bestyrelsens eventuelle studiemedlemmer.

 12. Alle medlemmer forpligter sig til at adlyde foreningens forretningsorden og værne om foreningens materielle anlæg.

 13. Udmeldelse sker ved skriftlig erklæring til foreningens kasserer.

 14. Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer med øjeblikkelig varsel ved misvedligeholdelse af medlemskab. Bestyrelsen kan fratage medlemskaber i tilfælde af:

  1. Manglende kontingentbetaling.

  2. Uredelighed i medlemmets videnskabelige arbejde eller virke.

  3. Forsømmelse af efterlevelse af foreningens forretningsorden og hensigtserklæring.

 

§ 4 Vedr. bestyrelsen og generalforsamling

 1. Foreningens øverste myndighed er den ordinære generalforsamling, som vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af medlemmer af foreningen, tilhørende den i §3.1 beskrevne gruppe, og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på et konstituerende bestyrelsesmøde inden for 3 uger.

 2. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt før juni. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel, og dagsordenen skal offentliggøres mindst syv dage før generalforsamlingen. Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

 3. Ethvert medlem af bestyrelsen, eller ti medlemmer af foreningen, kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der gælder de samme regler vedr. tidsfrister som under §4.2.

 4. Indkaldelse til generalforsamling og offentliggørelse af dagsorden og siden hen referat, sker per e­mail til foreningens medlemmer.

 5. På generalforsamlingen behandles kun sager nævnt i dagsordenen. Sager under evt. kan diskuteres, men ikke sættes til afstemning.

 6. Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages et omvalg, og ved fortsat stemmelighed forkastes forslaget.

 7. Bestyrelsen kan fastsætte yderligere regler for sit virke i forretningsordenen, der skal godkendes ved flertal af bestyrelsen.

 

§ 5 Vedr. valg af bestyrelse

 1. Valg af bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling. Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen, tilhørende den i §3.1 beskrevne gruppe. Der kan vælges op til to suppleanter til bestyrelsen.

 2. De opstillede kandidater til bestyrelsen vælges ind af foreningens medlemmer, tilhørende den i §3.11 beskrevne gruppe, som er til stede ved generalforsamlingen. Valg foretages efter gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer jf. foreningens forretningsorden.

 3. Ved stemmelighed foretages der omvalg blandt de kandidater der har opnået stemmelighed og ikke er valgt, såfremt der i den forrige runde er valgt mindst en kandidat.

 4. En beslutningsdygtig bestyrelse jf. §6.2 kan vælge at optage nye medlemmer til bestyrelsen efter det konstituerende bestyrelsesmøde omtalt i §4.1.


§ 6 Vedr. bestyrelsesmøder

 1. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde minimum fire gange årligt, eller oftere hvis nødvendigt. Formanden indkalder bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med syv dages varsel. Dato for det kommende bestyrelsesmøde besluttes som udgangspunkt ved afslutningen af hvert møde.

 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Undtaget denne regel er §8.1.

 3. Medlemmer har fuld møderet til bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret. Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden i forbindelse med indkaldelse.

 4. Dagsordenen udarbejdes af formanden og kan indeholde lukkede punkter, der diskuteres i bestyrelsen alene, i et lukket forum.

 

§ 7 Vedr. drift af forening

 1. Bestyrelsen forestår administrationen af den daglige drift af foreningen, dens faciliteter og arrangementer jf. den gældende forretningsorden.

 2. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 3. Foreningens revisor vælges på den ordinære generalforsamling.

 4. Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december. Det reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflægning forud for generalforsamlingen.

 5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 6. Bestyrelsesformanden har ansvaret for at der udarbejdes en årsberetning, hvilken præsenteres på den ordinære generalforsamling.

 7. Bestyrelsen kan vælge at suspendere kontingentet for indeværende år.

 

§ 8 Vedr. ændringer af vedtægter

 1. Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ændringerne træder i kraft umiddelbart herefter.

 

§ 9 Vedr. opløsning af forening

 1. Foreningen kan opløses ved at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger er kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) herfor.

 2. På foreningens sidste generalforsamling vedtages handlingsplanen for fordeling af foreningens midler.

 

§ 10 vedr. etablering

 1. Foreningen etableres ved underskrift af vedtægterne af en beslutningsdygtig bestyrelse.